1. Haberler
  2. Güncel
  3. AVM İHALEYE ÇIKIYOR

AVM İHALEYE ÇIKIYOR

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Mahmutlarda uzun bir süredir yılan hikayesine dönen AVM Projesi nihayet ihaleye çıkıyor. Alanya Belediyesi tarafından ihale edilecek AVM 10 yıllık olarak ihale edilecek. Yıllık Kira bedeli 10 milyon lira dan başlayacak ihale açık artırımla belirlenecek.
İŞTE İHALLE ŞARTNAMAESİ

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:
1. İHALE KONUSU :
Mülkiyeti Alanya Belediye Başkanlığına ait, tapuda Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 887 Ada 1 Parselde kayıtlı, imar planında blok nizam olan, 4.833,88 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz üzerinde İŞ MERKEZİ İNŞA EDİLMESİ VE ON (10) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ işinin 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULU ve kira bedeli artırımı yapılması suretiyle ihale edilecektir.

2. ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER :

İhale şartnamesi Alanya Belediye Başkanlığı veznesine Bin (1.000,00) TL yatırılarak, alınacak makbuz karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.

3. TAHMİNİ TOPLAM YATIRIM MALİYETİ :

a) İhaleye konu projenin yatırım maliyeti toplam olarak tahmini KDV hariç doksanikimilyonaltıyüzaltmışüçbinlirayirmidörtkuruş (92.684.663,24) TL’dir. Tahmini toplam yatırım maliyeti geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

b) İhaleye konusu taşınmaz yapım (inşaat) süresi de dahil on (10) yıl kiraya verilecek olup ilk yıl kira bedeli onmilyon (10.000.000,00) TL’dir. İhalede yarışma (artırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

4. GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT :

a) Geçici teminat oranı yüzde üç (%3) olup tutarı tahmini toplam yatırım maliyeti ve yıllık tahmin edilen kira bedeli (dokuz yıllık) toplamı üzerinden beşmilyondörtyüzseksenbinbeşyüzotuzdokuzliradoksankuruş (5.480.539,90) TL’dir.

b) Kesin teminat oranı yüzde altı (%6) olup tahmini toplam yatırım maliyeti ve ihale sonucu belirlenen yıllık kira toplam bedeli (dokuz yıllık kiralama süresi) için ayrı ayrı Kira Şartnamesine uygun olarak verilecektir.

5. İHALE YERİ VE TARİHİ :

İhale Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:58 – Alanya/Antalya adresinde bulunan Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni Toplantı Salonunda 12.05.2022 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’da İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır. Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni söz konusu ihale için 12.05.2022 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’da toplanacaktır.

6. YAPIM VE İNŞAAT SÜRESİ :

Yatırım konusu inşaatın tamamlanma süresi İhale konusu yatırımın yer teslim tarihinden itibaren, inşaat ruhsatının alınması da dahil oniki (12) aydır. Toplam kira süresi yapım (inşaat) dahil on (10) yıldır.

7. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

A. İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi, vergi kimlik numarası vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,

B. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

C. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

D. Tüzel kişi olması halinde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),

E. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri,

F. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

G. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

H. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (Kira Şartnamesi Ek-2),

İ. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

J. Kira Şartnamesi ekinde örneğine yer verilen geçici teminat mektubu (Ek-3) (teklif zarfı içine sunulacaktır), geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

K. Kira Şartnamesinin 9 uncu maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

L. Vergi borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

M. Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge,

N. Alanya Belediye Başkanlığına vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Alanya Belediye Başkanlığından alınmış Alanya Belediye Başkanlığına vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti,

O. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

P. Kira Şartnamesinde örneğine yer verilen (Ek-4) teklif mektubu.

8. TEBLİGAT ADRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

İsteklinin ihale başvurusu sırasında bildirdiği ikametgâh veya iş yeri adreslerinde bulunan kişilere yapılan tebligatlar isteklinin kendisine yapılmış sayılır. İhale dosyasında bildirilen adreslerde değişiklik olduğu takdirde MÜŞTERİ bu durumu onbeş (15) gün içerisinde Alanya Belediye Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde mevcut adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır.

9. AYRINTILI BİLGİ VE YER GÖSTERME :

Teklif verecek istekliler, ayrıntılı bilgi için Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postaki gecikmeden Alanya Belediye Başkanlığı sorumlu değildir. Faks veya internet ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10. TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

Teklifler 11.05.2022 günü saat 16.00’ya kadar sıra numaralı alındı makbuzları karşılığında Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:58 – Alanya/Antalya adresinde bulunan İhale Komisyon Başkanlığına (Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek teklifin 11.05.2022 günü saat 16.00’ya kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

11- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Mahmutlar Haber, En Güncel Haberler, Son Dakika - MahmutlarPost ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!